RAW4RES – Recikliranje odpadnih e-naprav (OEEO), potencial rudarskega odpada in revitalizacija zaprtih rudnikov, izvajanje Akta EU o kritičnih surovinah

V preteklih mesecih smo na projektu RAW4RES, ki se izvaja na programu Interreg Europe, izvedli številne raziskave, organizirali ali sodelovali na pomembnih domačih in mednarodnih srečanjih, s ciljem razvoja krožnih poslovnih modelov in prenosa inovativnih tehnologij za pridobivanje kritičnih surovin (ang. Critical Raw Materials), ki se uporabljajo v proizvodnji zelene in digitalne tehnologije.

Raziskali smo prakse vključevanja lokalnih skupnosti v pridobivanje kritičnih surovin, kot so mehanizmi odprtega dialoga in reševanja konfliktov, povračila lokalnim skupnostim (angl. give-back provisions), pristopi skupnega monitoringa. Na spletni “benchmarking” seji, 29. 2. 2024, je BSC Kranj predstavil projekt LIFE »Spodbujamo e-krožno«, ki ga pri nas izvaja družba ZEOS.

S Komunalo Kranj in družbo ZEOS, ki v Sloveniji izvaja shemo ravnanja z e-odpadki, ter španskim partnerjem FUNDECYT – pisarna za inovacije “O4i”, smo se v začetku marca, na drugem sestanku deležnikov, pogovarjali o strateških ukrepih in predlogih za projekte, ki bi učinkovito podprli “Krožno zasnovo produktov energetske in tehnološke industrije”, ter “Recikliranje odpadnih e-naprav (OEEO), baterij in akumulatorjev (OPBA + OIBA)”.

 

    

 

 

 

 

 

 

Konec marca smo projekt RAW4RES predstavili na uvodnem posvetu o izvajanju Akta EU o kritičnih surovinah v Sloveniji, ki ga je organiziralo Ministrstvo za naravne vire in prostor ter GeoZS. Akt je Svet Evropske unije potrdil 18. 3. 2024. Predstavniki različnih ministrstev, raziskovalnih institutov, zavodov, nevladnih organizacij in razvojnih agencij smo zato izmenjali predloge za bodoče strategije in ukrepe, namenjene pospeševanju strateških raziskav in izvedbenih projektov, ki so ključni za pridobivanje, predelavo in recikliranje CRM na domačih tleh.

 

Na mednarodni spletni delavnici 3. 4. 2024 smo s projektnimi partnerji in strokovnjaki izmenjali znanje o inovativnih tehnologijah za ponovno uporabo rudarskega odpada in uspešne primere revitalizacije zaprtih rudnikov.

 

Projekt RAW4RES, ki traja od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026, je bil odobren na 1. razpisu novega obdobja programa Interreg EUROPE 2021-2027, njegov začetek in vsebina pa sovpadata z objavo Akta o kritičnih surovinah, ki ga je Evropski svet uradno sprejel v marca 2024.

 

Cilj je, da partnerske regije na osnovi Akta in direktiv EU začnejo v svoje razvojne strategije umeščati konkretne strateške ukrepe, projekte in mehanizme financiranja za trajnostno pridobivanje kritičnih surovin (angl. Critical Raw Materials), ki se uporabljajo v energetski in tehnološki industriji (npr. proizvodnja baterij, motorjev vetrnih turbin in električnih vozil, polprevodnikov):

  1. Zeleno RUDARJENJE in predelava CRM na domačih tleh;
  2. Razvoj krožnih poslovnih modelov, tehnologije in infrastrukture za OBNOVITEV VIROV – recikliranje odpadnih e-naprav, baterij in trajnih magnetov, ter stranskih proizvodov in odpadnih materialov v metalurški in kovinsko predelovalni industriji;
  3. MODELI UPRAVLJANJA rudarjenja in recikliranja.

 

Namen je diverzificirati oskrbo EU industrije s kritičnimi surovinami in s tem zmanjšati odvisnost od uvoza iz Kitajske, DR Konga, Rusije, Turčije in J. Afrike. Pričakovani učinki: večja konkurenčnost, manjši ogljični odtis končnih produktov, ter večja odpornost energetske in tehnološke industrije na gospodarska nihanja in geopolitične napetosti, ter manjši pritisk na okolje in družbo v tretjih državah.

Aktivnosti izvajamo na območju Gorenjske, kjer želimo za novi Regionalni razvojni program 2028-2034 oblikovati predlog regijskega projekta za rudarjenje in/ali recikliranje.

Več informacij: https://www.interregeurope.eu/raw4res

 

Gregor Erznožnik, vodja projekta

Vodja projektov na področju pametnih skupnosti

Tel. + 386 4 28 17 245

gregor.erznoznik@bsc-kranj.si

 

Roko Padovac, koordinator projekta

Vodja projektov na področju pametnih skupnosti

Tel. + 386 4 28 17 236

roko.padovac@bsc-kranj.si

Go Back Example
Update cookies preferences