Politika zasebnosti

UVOD

 V tem dokumentu so podane informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki se zbirajo preko spletne strani na naslovu https://www.bsc-kranj.si/. Spletno stran upravlja družba BSC, poslovno razvojni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, davčna št.: SI 32865597, ki je upravljavec zbranih osebnih podatkov. Upravljavec je dosegljiv na: info@bsc-si.com

Upravljavec pri zbiranju osebnih podatkov ni dolžan preverjati pravilnosti osebnih podatkov ali identitete posameznika, ima pa pravico, da posameznika po lastni presoji pozove, da izkaže svojo identiteto zaradi ugotavljanja točnosti podatkov.

Kjer smo od vas zahtevali podatke ter navedli, da je posredovanje podatkov obvezno, smo to storili zato, ker brez vaših podatkov vaši zahtevi ne moremo ugoditi ali pa tako od nas zahteva zakonodaja. V teh primerih je zagotovitev podatkov zakonska ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

 NAMENI TER PRAVNA PODLAGA OBDELAVE PODATKOV

 Pošiljanje e-novic

 V primeru, da se naročite na naše e-novice, bomo od vas zahtevali podatek o vašem elektronskem naslovu. Obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi (točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Zakoniti interesi

 Po izvedeni presoji, da naši zakoniti interesi prevladajo nad pravicami posameznikov, bomo lahko osebne podatke obdelovali na podlagi slednjih (točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Na tej podlagi bodo potekale obdelave podatkov za sledeče namene:

 • za zagotovitev in vzdrževanje varnosti omrežja in informacij (na primer preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih),
 • oblikovanje pravnih zahtevkov ali obrambo pred njimi,
 • zagotavljanje varnosti prostorov in premoženja upravljavca.

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi v primeru, ko z nami komunicirate v imenu ali za račun vašega delodajalca, pooblastitelja ali naročnika. Za te namene bomo lahko obdelovali sledeče osebne podatke: ime, priimek, naziv vašega delovnega mesta, podatek o delodajalcu ali naročniku, strokovni naziv, naslov prebivališča, datum rojstva, vsebino korespondence. Prosimo, obrnite se na svojega delodajalca ali naročnika za več informacij o tem, kako ravna z vašimi osebnimi podatki.

Sprejemanje prijav na organizirane dogodke

Za namen izvedbe dogodkov, ki jih organizira upravljavec, bomo zbirali vaše osebne podatke na podlagi vaše osebne privolitve (točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR). Podatki, ki jih bomo zbirali in obdelovali z opisanim namenom so sledeči: ime, priimek, naslov bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, naziv vašega delodajalca.

Obdelava in objava podatkov, zbranih na dogodkih

 Upravljavec obdeluje in javno objavlja fotografije in videoposnetke z dogodkov, ki jih organizira v okviru svoje dejavnosti, za namen obveščanja javnosti, kar lahko vključuje tudi obdelavo osebnih imen in nazivov posameznikov. Takšno obdelavo osebnih podatkov bomo izvajali pod pogojem, da posameznik, ki ga je mogoče prepoznati na predmetnih fotografijah in videoposnetkih, takšne obdelave ni prepovedal.

Pravno podlago za obdelavo predstavlja tretji odstavek 93. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 163/22).

OSEBNI PODATKI TRETJIH OSEB

V kolikor boste z nami delili osebne podatke tretjih oseb (npr. vaših zaposlenih, pogodbenih sodelavcev ali družinskih članov, vašega delodajalca), vas opozarjamo, da te podatke z nami lahko delite le v primeru, da ste od osebe, na katero se zadevni osebni podatki nanašajo, pridobili privolitev oziroma razpolagate z drugo pravno podlago, da njene osebne podatke delite z nami. Z uporabo spletne strani ali drugega načina posredovanja podatkov jamčite, da razpolagate z veljavno pravno podlago, da osebne podatke delite z nami. Zagotavljate tudi, da ste to tretjo osebo seznanili z informacijami v tej politiki zasebnosti.

PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Če se boste prijavili na e-novice, se bo lahko podatek o vašem elektronskem naslovu prenesel v državo izven Evropske Unije, in sicer v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledeči povezavi: https://mailchimp.com/en-gb/legal/data-processing-addendum/

https://mailchimp.com/about/security/

UPORABNIKI

 Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen kadar je za posredovanje podana utemeljena pravna podlaga, sledečim uporabnikom:

 • Zunanji pogodbeni izvajalci, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavca, na primer zaradi organiziranja in izvedbe dogodkov (npr. tiskarji, oglaševalske agencije); zaradi vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; kot ponudniki gostovanja spletne strani; za namen obdelave pravnih zahtevkov ter za namen pošiljanja e-novic in drugih obvestil.
 • Potencialne stranke ali partnerji v postopku prenosa ali prodaje podjetja ali sodelovanja v obliki skupnega podjema.

TRAJANJE OBDELAVE

Trajanje obdelave vaših osebnih podatkov je odvisno od namena obdelave podatkov. Obdelava traja, dokler namen ni izpolnjen.

Podatki, pridobljeni za namen pošiljanja e-novic se bodo hranili, dokler ne prekličete svoje privolitve.

Objave z dogodkov, ki vsebujejo fotografije, videoposnetki in druge osebne podatke, se bodo hranile, dokler bo njihova obdelava smotrna in potrebna za obveščanje javnosti, vendar ne dlje kot do prejema vašega ugovora obdelavi.

Podatki, pridobljeni v okviru izvajanja pogodbe ali naročila se bodo lahko obdelovali še 5 let po prenehanju izvajanja pogodbenega razmerja, v primeru morebitnih sporov pa še dlje, dokler bo to potrebno za obrambo pred ali uveljavljanje pravnih zahtevkov.

Osebni podatki se lahko hranijo tudi potem, ko je izpolnjen namen njihove obdelave, do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.

Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

 Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi z njim in pravico do prenosljivosti podatkov, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima posameznik pravico svojo privolitev preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, niti na obdelavo, ki temelji na drugih pravnih podlagah. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca, pa ima posameznik možnost ugovarjati takšni obdelavi.

 Pravica dostopa

 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje) do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste zadevnih osebnih podatkov,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • informacijo o pravici do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije lahko zaračuna razumno pristojbino. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

 Pravica popravka

 Posameznik ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 Pravica pozabe

 Posameznik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; če so bili obdelani nezakonito; če njihovi obdelavi ugovarja ali prekliče privolitev; če tako določa zakon ali drug predpis.  Upravljavec bo v primeru zahteve ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahteval, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen če bo obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje zakonske obveznosti ali uveljavljanje in obrambo pred pravnimi zahtevki.

 Pravica omejitve obdelave

 Posameznik ima pravico doseči omejitev obdelave, če oporeka točnosti podatkov, ki se da preveriti; če je obdelava nezakonita in posameznik ne želi izbrisa, pač pa zahteva omejitev obdelave; če podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kljub temu da podatki niso več potrebni za namene obdelave; če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

 Pravica obveščanja uporabnikov

 Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Če posameznik tako zahteva, ga obvesti o teh uporabnikih.

 Pravica prenosljivosti

 Kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, ima posameznik pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od upravljavca, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec pri tem oviral. Posameznik ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica ugovora

 Posameznik ima pravico, da kadar koli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, če se ti obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca.

 NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC

 Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov posameznik uveljavlja pri upravljavcu. Posameznik ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

 • pisno na poslovni naslov upravljavca BSC, poslovno razvojni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,
 • ustno na zapisnik na poslovnem naslovu upravljavca,
 • po elektronski pošti na naslov:

Upravljavec bo v zakonskem roku obravnaval zahtevo in o ukrepih pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestil posameznika. Upravljavec sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njim v nasprotju s predpisi.

SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani.

BSC Kranj d.o.o.