Objavljen je javni poziv za sofinanciranje nakupa elektrińćnih koles

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 31. maja 2024 v Uradnem listu RS, Ň°t. 44/2024 z dne 31. 5. 2024 objavilo Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup elektrińćnih koles (JP-E-BIKE).

Na podlagi tega druŇĺba Borzen, d.o.o., od objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vkljuńćno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva sofinancira¬†nakup elektrińćnih koles, ki so na podlagi tehnińćnih ali drugih lastnosti namenjena opravljanju daljŇ°ih poti oziroma dnevnih poti na delo, pod pogoji in na nańćin, objavljenimi v navedenem javnem pozivu.

Nepovratne finanńćne spodbude za fizińćne osebe so namenjene subvencioniranju nakupa e-koles s pedali z dodatnim pogonom, ki so opremljena s pomoŇĺnim elektrińćnim motorjem z najveńćjo trajno nazivno mońćjo, ki je manjŇ°a ali enaka 250 W, katerega izhodna mońć se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjŇ°uje in konńćno prekine, preden hitrost vozila doseŇĺe 25 km/h.

UPRAVIńĆENCI: subvencijo lahko dobi vsaka polnoletna fizińćna oseba, ki ima stalno ali zańćasno prebivaliŇ°ńće v Republiki Sloveniji, dodeljeno davńćno Ň°tevilko s strani Finanńćne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v ńćasu polnoletnosti.¬†¬†Vsak upravińćenec lahko v ńćasu veljavnosti izvajanja javnega poziva odda le eno vlogo za pridobitev subvencije za nakup le enega novega e-kolesa, ne glede na to, ali je dejansko kupil veńć koles, ki bi lahko bila predmet subvencije.

PREDMET SUBVENCIONIRANJA: 

a.) ELEKTRIńĆNO KOLO, ki je mestno ali zloŇĺljivo e-kolo,

b.) ELEKTRIńĆNO TOVORNO KOLO.

ROK IN NAńĆIN ODDAJE VLOGE: Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je mogońće za oba sklopa oddati: od 3. 6. 2024 od 8.00 ure dalje¬†do zakljuńćka veljavnosti javnega poziva. Obdobje upravińćenosti za sofinanciranje nakupa elektrińćnih koles je od vkljuńćno dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vkljuńćno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Vse podrobnosti glede javnega poziva, vloga in navodila za izpolnjevanje vloge so dostopne na tej povezavi.

Go Back Example
Update cookies preferences