Objavljamo prosto delovno mesto – VODJA PROJEKTOV – strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja

(izraz vodja projektov se uporablja za žensko in moško slovnično obliko).

Razpisni pogoji:

Opis del in nalog:

 • koordinacija priprave regionalnega prostorskega načrtovanja,
 • priprava in izvajanje razvojnih projektov,
 • priprava analiz, informacij, poročil, in drugih zahtevnejših gradiv,
 • organizacija in sodelovanje na delavnicah, sestankih, posvetih, konferencah,
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega.

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • VII. raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba – stari program, 2. bolonjska stopnja – novi magisterij), smer: arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, geografija, znanost o okolju, prostorsko načrtovanje.
 • 5 let delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • komunikacijske veščine,
 • vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz,
 • osebna urejenost.

Odgovornost:

 • za kvaliteto in korektnost svojega dela,
 • za stroške v obsegu svojega dela,

Kompetence in spretnosti:

 • natančnost,
 • samostojnost in marljivost,
 • komunikativnost,
 • prilagodljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • izkušnje in znanja s področja projektnega vodenja in prostorskega načrtovanja,
 • poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet
 • znanje uporabe katerega od programov za geografsko analizo podatkov (npr. ArcGIS, QGIS)
 • sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju.

Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami in znanji na področju s področja projektnega vodenja in prostorskega načrtovanja. Pričakovano je poznavanje predpisov in postopkov s področja urejanja prostora.

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas 24 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno četrtka, 27. 6. 2024, do 13. ure na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis za prosto delovno mesto«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane vključno do četrtka, 27. 6. 2024 (poštni žig).

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

Go Back Example
Update cookies preferences