FBI4EU: krepitev konkurenčnosti lesnopredelovalnih podjetij s poudarkom na trajnostnem izkoriščaju lokalnih gozdnih virov

Gozdovi pokrivajo 39 % ozemlja Evropske unije. Imajo pomembno vlogo v gospodarstvu in razvoju podeželja, ustvarjajo delovna mesta. Gozdarska in lesna industrija v #EU predstavlja 7 % BDP predelovalne industrije, zaposluje skoraj 3,6 milijona ljudi in obsega več kot 400.000 (večinoma malih in srednjih) podjetij. Kot taka koristi zlasti podeželskim območjem in lokalnim skupnostim.

Naše novo projektno partnerstvo FBI4EU, ki se je prvič sestalo med 17. in 20. junijem  v Škofji Loki, bo zato z izvajanjem ciljno usmerjenih politik spodbujalo trajnostno naravnanost, modernizacijo in konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij v lesni in gozdarski industriji.

S projektom želimo pospešiti razvoj trajnostnih dobrih praks, vplivati na politike, ki podpirajo kratke dobavne verige in uporabo lokalnega lesa, spodbujati vpeljavo krožnih praks in ohranjati biodiverzito s pametnim, trajnostno in zaščitno naravnanim gospodarjenjem z našimi gozdovi.

Evropske regije so bistvenega pomena za spodbujanje učinkovitega gozdarskega gospodarjenja in pri oblikovanju politik za povečanje konkurenčnosti gozdarskih MSP. Gozdarska industrija je v regijah EU zelo raznolika, se sooča z različnimi izzivi in primanjkuje ji posebnih politik v nekaterih državah. Za odpravo precejšnjih razlik med regijami EU v gozdarski industriji je treba oblikovati posebne regionalne politike, prilagojene edinstvenim potrebam vsakega območja.

Gospodarski napredek, ki izhaja iz izboljšanja konkurenčnosti evropskih gozdarskih MSP, ima pomembne posledice za vpliv na okolje, kar je v skladu s cilji zelenega dogovora.

Cilj projekta je z izvajanjem ciljno usmerjenih politik spodbujati posodobitev in konkurenčnost evropskih MSP v lesni industriji. Za dosego tega cilja bo sedem projektnih partnerjev sodelovalo pri analizi politik, ki se izvajajo v okviru partnerstva, nato pa uvedli najustreznejše ukrepe ob upoštevanju posebnih potreb MSP v vsaki regiji. Različne zainteresirane strani bodo vključene v vrednostno verigo, ki temelji na gozdarstvu, da bi povečali odpornost industrije.

Go Back Example
Update cookies preferences