COWORKING.NET

Naslov projekta: Spodbujanje podjetniŇ°ke aktivnosti prek testiranja poslovnih modelov in vzpostavitve uspeŇ°nih coworkingov na podeŇĺelju

Akronim projekta: COWORKING.NET

Prednostna naloga programa:¬†SposobnejŇ°a in bolj konkurenńćna regija

Specifińćni cilj:¬†2.1 DoslednejŇ°e zagotavljanje enakega dostopa do vkljuńćujońćih in kakovostnih storitev na podrońćju izobraŇĺevanja, usposabljanja in vseŇĺivljenjskega uńćenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraŇĺevanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta

Trajanje projekta:¬†1. 10. 2023 ‚Äď 30.¬†9. 2026

Skupna vrednost projekta: 919.426,50 EUR

Financiranje:¬†Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija‚ÄďAvstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Partnerji:

 

Cilj projekta:

SploŇ°ni cilj projekta je testiranje poslovnih modelov in vzpostavitev uspeŇ°nih coworking skupnosti na podeŇĺelju. To bo vkljuńćevalo razvoj podjetniŇ°kega podpornega okolja, izvedbo usposabljanj in posledińćno dvig ekonomske aktivnosti, kar bo prispevalo k poveńćanju konkurenńćnosti, vitalnosti in odpornosti podeŇĺelja.

Doseganje cilja bo pozitivno vplivalo na (potencialne) podjetnike na podeŇĺelju, lokalne organe in sploŇ°no javnost na obeh straneh meje.

 

Povzetek projekta:

S pomońćjo razvoja podjetniŇ°kih coworking skupnosti na podeŇĺelju Ňĺelimo zagotoviti¬†decentralizirano podjetniŇ°ko podporno okolje na podeŇĺelju,¬†s tem pa¬†ohranjati mlade na podeŇĺelju,¬†skrbeti za razvoj novih delovnih mest, sploh tistih z viŇ°jo dodano vrednostjo, in spodbuditi dinamiko gospodarstva na podeŇĺelju.

Coworking prostori so prostor sreńćevanja in druŇĺenja tako obstojeńćih kot novonastalih podjetij, izvajajo izobraŇĺevalne programe, spodbujajo podjetniŇ°tvo ter inovativnost in kreativnost.

V projektu bomo testirali poslovne modele in vzpostavili uspeŇ°ne coworking skupnosti na podeŇĺelju, v katerih bomo upoŇ°tevali specifike okolja: ciljne skupine, lokacije, infrastrukturo in opremo, ki je na voljo, in druge aspekte, da se zagotovi uspeŇ°no in trajnostno delovanje coworkinga. To bo vkljuńćevalo razvoj podjetniŇ°kega podpornega okolja, izvedbo usposabljanj in posledińćno dvig ekonomske aktivnosti, kar bo prispevalo k poveńćanju konkurenńćnosti, vitalnosti in odpornosti podeŇĺelja.

 

Rezultati projekta:

  • Testiranje poslovnih modelov (5-7 razlińćnih, ki bodo razviti ali preneseni in vzpostavitev coworking skupnosti, na vsaj 7 lokacijah na ńćezmejnem programske obmońćju (v Sp. Podravju vsaj 2 lokaciji);
  • IzobraŇĺevanja kadra (coworking managerji) za vodenje in upravljanje lokacij ‚Äď coworking skupnosti na podeŇĺelju ‚Äď vsaj 7 na ńćezmejnem programske obmońćju;
  • Dogodki za deleŇĺnike ‚Äď vsaj 20 dogodkov na 7 lokacijah;
  • Vkljuńćevanje v ńćezmejno in mednarodno mreŇĺo coworking skupnosti;
  • Razvoj in priprava prirońćnika za managerje coworkingov.

 

Spletna stran programa: http://www.si-at.eu/

 

Go Back Example
Update cookies preferences