Turizem

Turizem je na Gorenjskem prepoznan kot ena najpomembnejših razvojnih priložnosti regije. Ključni prednosti sta značilna alpska krajina z izredno bogatimi in dobro ohranjenimi naravnimi danostmi ter kulturna dediščina v starih mestnih jedrih in na podeželju. Ugodna geostrateška lega in dobra prometna dostopnost še povečujeta pomembnost Gorenjske kot tradicionalnega turističnega območja, ki ustvarja tudi pomemben del slovenskega turističnega prometa. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2014 na Gorenjskem zabeleženih 1.741.288 prenočitev turistov, kar je skoraj petina vseh v Sloveniji.

Že v razvojnem obdobju 2007–2013 je bilo na področju turizma uspešno izvedenih več kot sto projektov, oblikovana regionalna organiziranost turizma pa je prispevala k boljšemu izkoriščanju razvojnih potencialov ter k zagotavljanju konkurenčnosti destinacije Gorenjske kot celote. Vzpostavljen je bil tudi nov regijski spletni portal www.slovenian-alps.com, s katerim je bila dosežena večja prepoznavnost turistične ponudbe na Gorenjskem.

Tudi v obdobju 2014–2020 ima turizem velik pomen. S temeljno identiteto »Slovenskih Alp« in Triglavskega narodnega parka kot osrednjega elementa ter značilnostmi posameznih krajev in ljudi, ki tu živijo, stremimo k še bolj prepoznavni in dobro organizirani celoletni turistični destinaciji.

K sodelovanju smo povabili predstavnike turističnih organizacij iz gorenjskih občin, jih združili v Odboru za turizem pri Razvojnem svetu gorenjske regije in skupaj z njimi določili ključne cilje Gorenjske na področju turizma ki jih želimo doseči do leta 2020. Ti so:

  • učinkovito organizirana in prepoznavna turistična destinacija Gorenjska,
  • privlačni in donosni integralni turistični produkti,
  • izboljšana kakovost turistične infrastrukture,
  • spodbujanje razvoja po načelih trajnostnega turizma,
  • spodbujanje malega podjetništva in civilne družbe za povečanje konkurenčnosti ponudbe glede na potrebe trga.

Skladno z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2014–2020 bomo podpirali usklajeno upravljanje destinacije, ki temelji na krepitvi sodelovanja in povezovanja med turističnimi deležniki. Ker je na Gorenjskem veliko število raznolikih in različno turistično močnih območij, si bomo prizadevali za učinkovit sistem povezav tako znotraj Gorenjske kot tudi s sosednjimi regijami. S tem pridobijo ne samo turistično manj razvita, ampak tudi razvita območja.

Načrtujemo razvoj in izvedbo projektov z oblikovanjem privlačne ponudbe za posamezne ciljne skupine in njim prilagojenih informacij, kakovostne infrastrukture in nastanitvenih zmogljivosti. Velik pomen bomo dali tudi izboljšanju podpornega okolja predvsem na področju nadgrajevanja znanja ljudi.

Pri vsem tem ne bomo pozabili na lokalno okolje in prebivalce. Zavedamo se, da je s spoštovanjem načela trajnostnega razvoja turizma treba biti pozoren na vzdrževanje ravnovesja med potrebami turistov in potrebami lokalnega prebivalstva.

 

Prijavite se na naše e-novice!.