Infrastruktura, okolje in prostor

Naravna bogastva, privlačna krajina in kulturna dediščina so naše prednosti, ki nam omogočajo visoko kakovost bivanja, ponujajo podjetniške priložnosti in privlačijo tudi druge.
 
V obdobju 2007–2013 smo velik poudarek namenili izvedbi projektov urejanja komunalne infrastrukture, tako odvajanja in čiščenja voda kot oskrbi z vodo v povodju Zgornje Save in Sore. Obnovljene oziroma novozgrajene so bile nekatere lokalne in državne ceste ter komunalno opremljena zemljišča za poslovne cone. Občine so prenovile javne površine v mestnih in vaških jedrih, ki so s svojo kulturno dediščino razpoznavni znak Gorenjske in prispevajo h kakovosti bivanja in povečanju privlačnosti za turizem. K temu prispeva tudi ureditev dela regijske panoramske ceste po obstoječi prometni mreži ter nove kolesarske steze. Izvedenih je bilo več projektov na področju energetske oskrbe in učinkovite rabe energije. Poudarek je bil tudi na projektih varovanja narave in naravnih virov.
 
Da bi ta prostor postal še bolj kakovosten in aktiven, je Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, ki ga sestavljajo člani različnih inštitucij s tega področja, skupaj s partnerji izpostavil pet ciljev, ki jih želimo v bližnji prihodnosti doseči:
  • povečati delež potnikov v javnem prometu,
  • urediti ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami,
  • zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi človekove dejavnosti in pred tujerodnimi invazivnimi vrstami,
  • povečati varčnost uporabe energije in delež obnovljivih virov v proizvodnji energije in
  • uvajati koncepte trajnostnega urbanega razvoja mest.
Razvojne smernice projektov s področja okoljskega, infrastrukturnega in prostorskega razvoja težijo k ohranjanju oziroma izboljšanju naravnega okolja, zagotavljanju dostopnosti in energetske oskrbe ter k urejeni podobi naselij.

 

Prijavite se na naše e-novice!.