Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Vrednost razpisa: 74.200.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj): - velika podjetja: do 25 %, - srednje velika podjetja: do 35 %, - mikro in mala podjetja: do 45 %. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje - medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022, oziroma traja do porabe sredstev.
Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:

 • oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017
 • oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018
 • oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

Upravičeni prijavitelji: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Ur.l. RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja. Izključeni so javni zavodi skladno z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 26.09.2017

Trajanje projekta: do 24 mesecev.

Več informacij je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!