Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence otrok, učencev in dijakov, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Namen javnega razpisa je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s poudarkom na zgodnjem odkrivanju učnih težav, nudenju kontinuuma pomoči pred postopkom usmerjanja, usmerjenimi otroki, še posebej pa delu z otroki z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju.

Operacija se bo izvajala v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo poslovodeči konzorcijski partner in konzorcijski partnerji. Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu, in vsak konzorcijski partner mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu v Republiki Sloveniji kot društvo, zavod ali ustanova ter izpolnjevati druge razpisne pogoje - glej razpisno dokumentacijo. 

 

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok prijave: 30.07.2017
Prijavite se na naše e-novice!