Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

1.    Pametna mesta in skupnosti
2.    Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3.    Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4.    Trajnostna pridelava hrane
5.    Trajnostni turizem
6.    Tovarne prihodnosti
7.    Zdravje - medicina
8.    Mobilnost
9.    Razvoj materialov kot končnih produktov

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa, ki so upravljavci inovacijskega grozda, so skladno s 3. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko, s sedežem v Republiki Sloveniji. Upravičeno je tudi podjetje, s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob plačilu pomoči poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.
 
Razpisuje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok prijave: 15.11.2016
Prijavite se na naše e-novice!