Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji

12.10.2015

V Uradnem listu št. 76/2015 je bil dne 9. 10. 2015 objavljen Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji.

Celoten razpis s sredstvi, ki so na voljo ter pogoji za pridobitev kredita ali garancije, si lahko preberete tukaj.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (RGS GORENJSKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS GORENJSKA.


Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo. 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine:Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica. 

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije lahko dobite preko elektronske pošte: lidija.zeme(at)bsc-kranj.si ali nives.zalar(at)bsc-kranj.si.

Nazaj